Tri thức là sức mạnh!

Chúc các Anh/Chị thành công!


Phạm Phúc Vĩnh

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử


Mời các bạn mua sách:
1/ Mua bản in: Nhà sách Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Cổng 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
2/ Mua online:
http://vnup.edu.vn/san-pham/1/sach/31/khoa-hoc-xa-hoi/1475/Phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-Lich-su.htmMỤC LỤCLời nói đầu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.1. Khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.1. Định nghĩa khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.2. Đối tượng, nội dung và nhiệm vụ của khoa học  . . . . . . . . . . . .

1.1.3. Phân loại khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.1. Định nghĩa nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.2. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.3. Các loại hình nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.3.1. Phân loại theo chức năng nghiên cứu  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.3.2. Phân loại theo các giai đoạn nghiên cứu  . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.4. Các hình thức của sản phẩm nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . .

1.2.4.1. Đề tài nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.4.2. Tiểu luận, khóa luận, luận văn, luận án  . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.4.3. Sách giáo khoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.4.4. Bài báo khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3. Khái quát về phương pháp nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . . . .

1.3.1. Khái niệm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3.2. Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học . . . . . . . . . . .

1.3.3. Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . . .

1.4. Vấn đề đạo văn và trích dẫn trong nghiên cứu khoa học  . . . . . . .

1.4.1. Vấn đề đạo văn trong nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.2. Trích dẫn khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC LỊCH SỬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.1. Một số vấn đề về phương pháp luận sử học . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.1. Lịch sử và nghiên cứu khoa học lịch sử  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.1.1. Lịch sử  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.2. Nghiên cứu khoa học lịch sử  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.2. Vấn đề tính khoa học và tính đảng trong nghiên cứu lịch sử . .

2.1.2.1. Tính khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.2.2. Tính đảng trong nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.2.3. Mối quan hệ giữa tính khoa học và tính đảng  . . . . . . . . . . .

2.2. Những phương pháp cơ bản trong nghiên cứu khoa học lịch sử . .

2.2.1. Phương pháp phê bình sử liệu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.1.1. Phê bình hình thức  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.1.2. Phê bình nội dung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.2. Phương pháp lịch sử và phương pháp logic  . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.2.1. Phương pháp lịch sử  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.2.2. Phương pháp logic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.2.3. Mối quan hệ giữa phương pháp lịch sử và phương pháp logic

2.2.3. Phương pháp so sánh lịch sử  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.3.1. Phương pháp so sánh đồng đại  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.3.2. Phương pháp so sánh lịch đại  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.4. Phương pháp liên ngành trong nghiên cứu lịch sử  . . . . . . . . .

2.2.4.1. Khái niệm về phương pháp liên ngành. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.4.2. Vận dụng phương pháp phỏng vấn trong nghiên cứu lịch sử

2.2.4.3. Vận dụng nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu lịch sử...

CHƯƠNG 3: CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU VÀ TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LỊCH SỬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.1. Các bước cơ bản trong quá trình nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . .

3.1.1. Chọn và đặt tên đề tài  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.1.1.1. Khái niệm đề tài nghiên cứu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.1.2. Chọn đề tài  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.1.3. Đặt tên đề tài  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.3. Lập thư mục, thu thập và xử lí tư liệu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.3.1. Lập thư mục  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.3.2. Thu thập tư liệu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.3.3. Đọc và viết phiếu tư liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.3.4. Xử lí và sắp xếp tư liệu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.2. Viết đề cương nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.3. Tiến hành nghiên cứu đề tài  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Cách thức trình bày kết quả nghiên cứu đề tài khoa học lịch sử

3.2.1. Những quy định chung về cấu trúc của công trình khoa học….

3.2.1.1. Cấu trúc của tiểu luận, khóa luận, luận văn và luận án  . . .

3.2.1.2. Cấu trúc của một đề tài khoa học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.1.3. Cấu trúc nội dung của bài báo khoa học  . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.2. Cấu trúc của công trình khoa học lịch sử (khóa luận, luận văn, luận án) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59
3.2.3. Cách viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học  . . . . . . . . . . . .
61
3.2.3.1. Trình bày trang bìa và phụ bìa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
3.2.3.2. Viết lời cam đoan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3.3. Trình bày mục lục, danh mục các bảng biểu và các từ viết tắt

3.2.3.4. Viết phần mở đầu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3.5. Viết nội dung chính của công trình khoa học lịch sử  . . . . . .

3.2.3.6. Viết kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3.7. Trình bày tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3.8. Phụ lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.4. Viết và trình bày tóm tắt luận án tiến sĩ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. Những quy định về hình thức của công trình khoa học  . . . . . . . . .

3.3.1. Hình thức trình bày và văn phong khoa học  . . . . . . . . . . . . . . .

3.3.2. Cách viết trích dẫn trong công trình khoa học  . . . . . . . . . . . . .

3.3.2.1. Quy định viết trích dẫn đối với khóa luận, luận văn, luận án

3.3.2.2. Các hình thức viết trích dẫn khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3.3. Quy định về cách viết và sắp xếp tài liệu tham khảo . . . . . . . . .

3.3.3.1. Viết tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3.3.2. Sắp xếp tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu tham khảo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phụ lục  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .